Cầu Giao Tự Động Din Panasonic, Cầu Giao Đóng Ngắt Mạch Điện Panasonic, Bộ Đóng Ngắt Mạch An Toàn HB Panasonic